Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

MISIUNEAMisiunea Liceului Tehnologic „D. Leonida“ Iaşi este de a consolida rolul şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a asigura o educaţie de calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică, de tip european.

VIZIUNEA: Viziunea Liceului Tehnologic „D. Leonida“ Iaşi asupra sistemului de învăţământ valorificătradiţiile şcolii ieşene şi presupune, o deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se astfel convergenţa sistemelor şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor dobândite de absolvenţii noştri. Accentul în educaţie se deplasează tot mai mult spre dimensiunea aplicativă, creativă, practică a cunoştinţelor dobândite, spre calitate şi eficienţă. Şcoala se doreşte un garant al calităţii procesului de învăţământ, având un rol important în reglarea sistemului educaţional şi în asigurarea relaţionării unităţii de învăţământ cu celelalte instituţii deconcentrate ale statului, cu autorităţile judeţene şi zonale, cu întreaga comunitate.

ŢINTELE STRATEGICE ALE LICEULUI  TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA” PENTRU PERIOADA 2021 – 2025 

1. Creşterea calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar, asigurarea promovării examenelor finale pentru îmbunătățirea frecvenței, reducerea abandonului școlar, creșterea ratei de absolvire a claselor terminale și de promovare a examenului de bacalaureat prin activitățile propuse a se desfășura în cadrul proiectului ROSE
2. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială pentru elevii liceului prin programe de pregătire remedială a elevilor, reducerea abandonului, creșterea gradului de integrare în colectivele de elevi și îmbunătățirea rezultatelor școlare, prin intermediul activităților de consiliere, activități propuse in proiectul ROSE
3. Dezvoltarea resurselor umane pentru utilizarea șivalorificarea noilor strategii de informare, formare și comunicare într-o societate dinamică, de tip european prin valorificarea competențelor acestora în managementul didactic și educațional în vederea creșterii rolului Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” în comunitate.
4. Promovarea ofertei educaționale diversificate și centrate pe nevoile și interesele  elevilor, părinților, ale comunității și pe cerințele forței de muncă la nivel local, european și global pentru a facilita inserția socio-profesională a absolvenților.
     5. Dezvoltarea și întărirea parteneriatului școala-elevi-părinți-agenți economici prin motivarea participării la viața școlii, implicarea, integrarea opiniilor și stimularea initiativei partenerilor socio-economici în vederea sprijinirii școlii pentru asigurarea unei educații de calitate, eficiente și egale.
         6. Promovarea valorilor culturale și sociale pentru formarea elevilor ca viitori cetățeni activi și creativi într-o societate a dialogului, nondiscriminării și acceptării.
       7. Atragerea de noi finanțări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale și implicarea grupurilor de interes în proiectarea și implementarea unui program de autofinanțare și de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare, inclusive prin proiectul ROSE
       8. Compatibilitatea activității unității de învățământ cu sistemul educațional european în următorii 4 ani prin sprijinirea capacității de dezvoltare, transfer și implementare de practici inovatoare, precum și de inițiative comune cu scopul  promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel european

 


Noutăți 
  

 
 

 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com